Política de privadesa

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril (“Reglament General de Protecció de Dades” o “RGPD”), aquesta Política de Privadesa s’aplica als tractaments de dades de caràcter personal en relació amb les dades dels usuaris/es (persones físiques) demanats a l’APP ActuEight

Si no esteu d’acord amb els termes d’aquesta Política, no instal·leu, accediu ni utilitzeu ActuEight. Aquesta Política de privadesa no és aplicable a cap altre producte, servei o activitat de tercers.

Menors d’edat

En cap cas no es permet la instal·lació, accés i tractament de dades personals de menors de 14 anys segons la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Qui és el responsable del tractament de dades a ActuEight?

ActuEight és una APP desenvolupada i sota la responsabilitat de SINNPLE CONSULTORS I INNOVACIÓ SOCIAL, SL; B75039909, PRIM 12, 2on DCHA 20006 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Inscrita al registre mercantil de Gipuzkoa al tom 2506, foli 124 full SS-33332, inscripció 1a

Quines dades tractem a ActuEight?

A ActuEight tractem les mínimes dades necessàries per al funcionament de la mateixa i el compliment de la seva finalitat que no és altra que acompanyar persones individuals en el seu apropament al consum conscient. ActuEight tracta les dades personals següents:

 • Perfil de l’usuari/ària: Nom, Cognoms, Correu Electrònic

Així mateix, ActuEight compta amb un sistema de missatgeria i posada en comú sobre els reptes amb els altres participants amb què comparteixi repte. ActuEight no tractarà específicament aquesta informació sent responsabilitat de cada usuari/ària la informació i dades que posa en coneixement del mateix. ActuEight es compromet a evitar qualsevol situació no desitjada i limitarà tant com sigui possible la difusió d’informació que afecta la privadesa i intimitat dels usuaris/es.

Amb quina finalitat tractarem les teves dades?

Les dades personals es faran servir amb la finalitat genèrica de la gestió i administració d’ActuEight i, específicament per a:

 • Per gestionar i administrar ActuEight i informació posat a disposició
 • Per comunicar amb els usuaris sobre el funcionament d’ActuEight, resolució d’incidències, novetats així com en resposta a sol·licituds, consultes, comentaris i preguntes que ens faci.
 • Per a l’enviament del nostre newsletter/butlletí informatiu

No tractarem les vostres dades personals per a cap altra finalitat més enllà de les descrites anteriorment llevat que vingui imposat per llei o hi hagi algun requeriment judicial.

ActuEight entén que en facilitar-nos aquestes dades, l’interessat garanteix i se’n fa responsable de la veracitat, actualitat i exactitud i que accepta i consent expressament en el seu tractament per a les finalitats abans descrites.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

ActuEight conservarà i tractarà les dades personals demanades des del moment que l’usuari/ària instal·la l’APP i presta el seu consentiment per a l’ús fins que sol·liciti, es de baixa o retiri el seu consentiment per al tractament de dades. Un cop l’usuari/ària s’hagi donat de baixa o ens hagi retirat el consentiment, les seves dades quedaran pertinents bloquejades durant els terminis necessaris previstos per la normativa en matèria de responsabilitat.

Quina és la legitimació d’ActuEight per tractar les dades personals?

La base legal per al tractament de les dades és la legitimació basada en el consentiment de linteressat prestat per a les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de:

 • de procedir a tractar les vostres dades
 • de la inclusió de les seves dades als nostres formularis

No obstant això, l’interessat pot negar-se lliurement a facilitar-nos aquestes dades o, posteriorment, revocar el consentiment prèviament atorgat per tractar les seves dades, si bé aquesta negativa implicarà la impossibilitat que puguem atendre la seva petició o continuar amb el registre a la nostra plataforma.

ActuEight entén que en facilitar-nos aquestes dades, l’interessat garanteix i se’n fa responsable de la veracitat, actualitat i exactitud i que accepta i consent expressament en el seu tractament per a les finalitats abans descrites.

Possibilitat de retirar el consentiment: L’usuari/ària té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Així mateix, l’usuari/ària podrà oposar-se en qualsevol moment a la recepció de qualsevol comunicació comercial electrònica realitzada per ActuEight.

Cedim a tercers les vostres dades personals?

ActuEight no cedeix les seves dades personals a tercers llevat que hi estiguem obligats legalment (Administració de Justícia, Hisenda, etc.) o vostè ens ho hagi autoritzat expressament.

Així mateix ActuEight poden utilitzar diferents serveis o proveïdors de tecnologia considerats d’acord amb la normativa de protecció de dades com a encarregats de tractament signant amb ells els corresponents contractes exigits per la normativa de referència i complint amb la nostra responsabilitat proactiva a l’hora de la contractació i vigilància sobre els serveis de tercers.

Quins drets té l’usuari/ària en el tractament de dades personals que fa ActuEight?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ActuEight es tracten dades personals que li concerneixin, o no. En particular, podeu exercir davant ActuEight els drets següents:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació: permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació objecte del tractament.
 • Dret de supressió: permet sol·licitar l’eliminació de les dades objecte de tractament quan ja no siguin necessàries.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o s’hi cessi, excepte motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions, cas en què els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals.
 • Dret d’oposició a l’enviament de publicitat: Els interessats es poden oposar a l’enviament de comunicacions. En aquest cas podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment a rebre aquestes notificacions utilitzant el mecanisme implementat a aquest efecte, o bé, escrivint directament a l’adreça hola@actueight.org
 • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: les persones interessades poden sol·licitar rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat o que –sempre que tècnicament sigui possible– els enviem a un altre responsable de tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils) : dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Si voleu exercir algun dels drets exposats, podeu remetre una comunicació a hola@actueight.org

Possibilitat de reclamar davant l’Autoritat de Control: ActuEight us informa igualment del dret que us assisteix de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ( www.agpd.es )si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.