Condicions d'ús i privadesa

Aquest document recull les condicions d’ús que regularan el servei prestat per Sinnple Consultores i Innovación Social, SL. B75039909, Carrer Prim 12, 2n Dreta 20006 Donostia -San Sebastià a través de l’aplicació mòbil ActuEight.

Aquest document constitueix un contracte legal entre l’usuari/ària registrat/ada de l’aplicació i ActuEight. La instal·lació d’ActuEight i l’acceptació dels termes i condicions aquí contemplats us faculta a utilitzar ActuEight.

L’usuari/ària entén que la informació continguda en aquest document tant pel que fa a les especificacions del servei prestat, com a les condicions generals de contractació i perfeccionament del contracte, són suficients i suficients per a l’exclusió d’error en la formació del consentiment , i per això, totes les obligacions aquí disposades. Això no obstant, els responsables d’ActuEight, es comprometen a posar en coneixement de l’usuari/ària qualsevol altra especificació tècnica del servei, i jurídica referent a la relació contractual, a primer requeriment per qualsevol mitjà que en deixi constància.

DEFINICIONS: A l’efecte del present document s’entendrà per:

Usuari/ària registrat/ada: És l’usuari/ària que es descarrega l’aplicació ActuEight, omple el formulari i accepta aquestes condicions d’ús per poder fer els reptes.

Sherpa : Usuari/ària registrat/ada que un cop realitzats els reptes facilita i ajuda als usuaris/àries el compliment dels seus reptes.

Dispositiu mòbil : Aquell dispositiu que compleixi els requisits establerts per poder instal·lar ActuEight. Els responsables d’ActuEight informaran en tot moment dels requisits i programari que han de tenir els dispositius mòbils per al funcionament correcte.

Objecte i descripció del servei: ActuEight és una aplicació mòbil que ofereix principalment un servei gratuït en línia de formació per començar a entrenar el consum conscient de forma conjunta a través de 8 reptes i guiat per un xerpa.

Necessitat de registre: Per poder utilitzar ActuEight, la persona que ho desitgi haurà de registrar-s’hi, a través del formulari establert a ActuEight i facilitant les dades necessàries per a la correcta gestió i administració del servei.

Les dades introduïdes per l’usuari/ària hauran de ser exactes, actuals i veraces. L’usuari/ària registrat serà responsable en tot moment de la veracitat i de la custòdia de les seves dades d’accés a ActuEight, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar-se de la seva inexactitud, ús indegut, així com de la cessió, revelació o extraviament. En tot cas, els responsables d’ActuEight es reserven el dret exclusiu a rebutjar discrecionalment qualsevol sol·licitud de registre o anul·lar aquelles que al seu criteri incompleixin aquestes Condicions.

Ús correcte d’ActuEight: Els usuaris registrats es comprometen a utilitzar ActuEight de conformitat amb la llei, la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, així com a abstenir-se d’utilitzar-la amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions, lesius dels drets i interessos de tercers.

L’usuari/ària es compromet a fer un ús adequat d’ActuEight ia no emprar-la per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe ia l’ordenament jurídic (a títol merament indicatiu i no exhaustiu); provocar danys en els sistemes físics i lògics del responsable, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats, sense oblidar tots aquells que vulnerin o transgredeixin l’honor, la intimitat personal o familiar i la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts o la imatge de tercers; deixant l’Usuari/ària, en tot cas, indemne els responsables d’ActuEight davant de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial.

Els usuaris registrats s’obliguen a mantenir indemne ActuEight, davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari registrat de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant-se, a més, ActuEight, el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

ActuEight, es reserva el dret d’anul·lar el compte i el registre d’aquells usuaris que facin un ús inapropiat o no respectin les observacions i prohibicions previstes per aquestes Condicions d’Ús.

ActuEight utilitzarà la informació recollida en l’ús de l’aplicació (mai dades personals i si escau aplicant processos d’anonimització) per realitzar anàlisis estadístiques i analítiques per tal de millorar la pròpia aplicació, donar un millor servei als usuaris registrats .

Així mateix, si qualsevol usuari/ària entén que s’ha vulnerat qualsevol tipus de dret pot comunicar-ho als responsables de portal a la següent adreça: hola@actueight.com

Ús i custòdia del nom d’usuari i de la contrasenya. L’Usuari/ària es compromet a fer un ús diligent de la contrasenya i el nom d’Usuari/ària mantenir tots dos en secret. Serà de responsabilitat exclusiva de l’Usuari/ària mantenir la confidencialitat de la contrasenya, assumint per tant quants danys, despeses i/o perjudicis de tota mena es derivin del trencament d’aquesta obligació o de la revelació de la contrasenya, així com del mal ús que , com a conseqüència de la infracció del seu deure de custòdia, pogués fer-ne un tercer.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT.

ActuEight no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de l’aplicació. Quan això sigui raonablement possible, ActuEight, advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament d’ActuEight, tampoc no garanteix la seva infal·libilitat i, en particular, que els usuaris/àries puguin efectivament utilitzar o accedir-hi.

ActuEight exclou qualsevol responsabilitat per la defraudació de la utilitat que els usuaris registrats hagin pogut atribuir a l’aplicació, a la seva fiabilitat i en particular, a les fallades en l’accés, fallades en la limitació o bloqueig de les aplicacions mòbils , etc.

Les obligacions i responsabilitats d’ActuEight es limiten única i específicament al funcionament correcte de l’aplicació ActuEight amb totes les seves funcionalitats per a l’aprofitament del temps i la millora de la productivitat, i no és responsabilitat d’ActuEight l’elecció del dispositiu mòbil, les aplicacions mòbils a controlar , limitar o permetre; ni les finalitats o conseqüències de la instal·lació de la mateixa més enllà del mer control i millora de la productivitat.

L’usuari reconeix que ActuEight podrà modificar en qualsevol moment aquestes Condicions. Si continueu utilitzant ActuEight després d’haver rebut la corresponent notificació d’aquests canvis, es considerarà que els heu acceptat. Si l’usuari no accepta els canvis, podrà resoldre el Contracte de conformitat amb el que indica la Clàusula següent sense que sigui aplicable cap tipus de penalització.

DURADA I TERMINACIÓ.

Aquest contracte entrarà en vigor a partir del moment que l’usuari es registri a ActuEight mitjançant l’emplenament del formulari d’alta a tots els seus apartats i tindrà, en principi, una durada indefinida. No obstant això, ActuEight està autoritzada per donar per acabada o suspendre la prestació del servei en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, ActuEight, advertirà prèviament amb una antelació mínima de 30 dies la terminació de la prestació del Servei sense més requisit que la seva publicació a ActuEight o mitjançant correu electrònic a l’adreça de l’usuari/ària.

A més de les causes de baixa o anul·lació del registre d’un usuari/ària que preveuen aquestes Condicions, ActuEight podrà resoldre unilateralment aquest contracte per incompliment sobrevingut de l’usuari/ària de les presents Condicions. Aquesta resolució serà comunicada per escrit a ladreça de correu electrònic de lusuari.

De la mateixa manera, l’usuari/ària té reconeguda la facultat de donar-se de baixa en qualsevol moment de la plataforma així com la desinstal·lació de la mateixa. Si bé, la desinstal·lació no suposa la sol·licitud de la baixa al servei. Per això ActuEight compta amb un sistema per procedir a aquesta baixa i eliminació del seu perfil.

CESSIÓ DEL CONTRACTE

En cap cas no es permet la cessió del present contracte a tercers sense el consentiment exprés d’ActuEight.

POLÍTICA DE PRIVACITAT:

ActuEigth realitza el tractament de les dades conforme a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), i al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril (Reglament General de Protecció de Dades”) segons es recull a la política de privadesa i que l’usuari/ària ha d’acceptar en el moment de registrar-se a la nostra app.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Tots els continguts d’ActuEight així com de l’aplicació, entenent-los, a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual d’ActuEight, o de tercers sense que es puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat d’ActuEight, o de tercers, sense que es pugui entendre que l’accés al lloc web ia la plataforma atribueix a l’usuari algun dret sobre aquests.

L’usuari/ària no adquirirà pel sol fet de la instal·lació de l’aplicació i l’ús d’ActuEight cap dret de propietat intel·lectual o industrial, ni cap llicència d’ús sobre aquests drets.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

Les condicions dús es regiran i interpretaran conforme a la normativa espanyola. En cas de litigi, les parts se sotmetran a la jurisdicció que correspongui segons la normativa espanyola vigent, ja siguin els tribunals corresponents al domicili d’ActuEight o els corresponents al domicili de l’usuari/ària.